Dagordning föreningsstämma 27 mars 2019

Här kommer dagordningen för stämman. Resterande dokument kommer inom kort dock senast 13 mars.

Ordinarie föreningsstämma för SKF:s Bostadsrättsförening nr 3,

onsdagen den 27 mars 2019 kl 19:00

1) Mötets öppnande

2) Val av ordförande för föreningsstämman

3) Val av sekreterare för föreningsstämman

4) Godkännande av dagordningen

5) Fastställande av röstlängd

6) Val av två justeringsmän tillika rösträknare

7) Fråga om föreningsstämman blivit behörigen sammankallad

8) Föredragning av styrelsens årsredovisning

9) Föredragning av revisionsberättelsen

10) Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning

11) Beslut om föreningens överskott enligt balansräkningen

12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

13) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

14) a) Val av tre styrelseledamöter för 2 år

b) Val av två styrelsesuppleanter för 1 år

c) Val av revisor för 2 år.

15) Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till föreningsstämman

16) Stämman avslutas

…………………………………….

Frågestund