Trivselregler

Information och Ordningsregler

Fastigheten Kålltorp 101:1 byggdes 1947 av SKF. Huset på Ernst Torulfsgatan/ Bromeliusgatan byggdes för att vara bostäder för de anställda på SKF. Under många år var personal från SKF med i föreningens styrelse och hjälpte till med husets skötsel.

Sedan lång tid tillbaka är SKF:s Anställdas Bostadsrättsförening nr 3 en helt fristående bostadsrättsförening och har inte längre någon koppling till SKF.

Föreningen består av totalt 90 lägenheter med bostadsrätt samt 2 lokaler med hyresrätt. Lägenheterna fördelas på 78 lägenheter med 2 rum och kök och 12 stycken med 3 rum och kök

Så här fungerar en bostadsrättsförening

När du väljer att bo i en bostadsrätt är det viktigt att veta hur en bostadsrättsförening fungerar, vad föreningen ansvarar för och vilket ansvar du som lägenhetsinnehavare har.

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Det är föreningen som äger fastigheten, ansvarar för förvaltningen och upplåter bostäder. Att äga en bostadsrätt innebär inte att man äger lägenheten. Det innebär medlemskap i en förening som ger rätten att använda bostaden under obegränsad tid. Därav namnet bostadsrätt.

Bostadsrättsföreningen styrs av en styrelse. Styrelsens väljs, och kan röstas bort på föreningens årsstämma. Då väljs också revisor och valberedning och beslut tas om eventuellt underhåll, investeringar, avsättning till fonder med mera vilket i slutändan kommer att märkas i årsavgiften. Det är vid årsstämman som medlemmarna har möjlighet att vara med och påverka. Att bo i bostadsrätt innebär att man väljer ett kollektivt boende och delar på fastighetens kostnader. Man är medlem i föreningen och bör engagera sig i frågor som rör föreningen. Varje bostadsrätt har en röst.

Föreningen och styrelsen har att rätta sig efter i ordningen:

  1. Svensk lag
  2. Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar
  3. Föreningens stadgar
  4. Beslut tagna på årsstämman
  5. Ordningsregler

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi. Föreningens kostnader, räntor, amortering och underhåll, betalas gemensamt av bostadsrätterna det vill säga föreningens medlemmar.

De olika bostadsrätterna i en förening har normalt olika andelstal. Dessa andelstal påverkar inte röstfördelningen vid stämman där varje bostadsrätt har en röst. Föreningens kostnader fördelas på medlemmarna efter andelstalen och blir den så kallade årsavgiften.

Årsavgiften uppdelas normalt i tolv delar och betalas månadsvis av medlemmen. Dessa avgifter kallas ibland felaktigt för hyra.

Att bo i bostadsrätt

Som bostadsrättsinnehavare har du dels ansvar för lägenhetens skötsel och dels också ett indirekt ansvar för att föreningen sköter fastigheten i stort. Det är föreningens stadgar som bestämmer vad som är den enskildes ansvar och vad som är föreningens.

Normalt ansvarar föreningen för:                                                                                           Yttre underhåll –fasader och yttertak, trapphus, vatten och avloppsstammar som tjänar mer än en lägenhet, tvättstugor, källare och vind, värmesystemet mm.

Normalt ansvarar medlemmen för:                                                                              Lägenhetens inre underhåll med samtliga ytskikt på golv, väggar och tak. Inredning och utrustning i kök och badrum inklusive tätskikt i badrum. Alla ledningar och installationer av el som finns inne i lägenheten.

Bostadsrättsinnehavare som inte sköter sin lägenhet, så att det kan uppstå skador och problem för föreningen eller grannar, kan också råka ut för tvångsåtgärder, Föreningen har rätt att gå in i lägenheten och utföra nödvändiga reparationer, allt på lägenhetsinnehavarens bekostnad. Exempel på sådana reparationer kan vara att förhindra vattenskador eller rätta till farliga elinstallationer.

Renovering

Vad du som lägenhetsinnehavare får göra regleras av föreningens stadgar. Vid större förändringar i lägenheten som att flytta eller riva innerväggar måste du ha tillstånd av styrelsen. Vid all badrumsrenovering måste ett våtrumscertifikat lämnas till styrelsen.

Att ändra befintliga ledningar för vatten, avlopp och värme kräver styrelsens tillstånd.

All renovering måste göras på ett fackmannamässigt sätt och det är av största vikt att rätt färger och spackel används.

Hyra ut i andra hand

Andrahandsupplåtelse är den juridiska termen för att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Om du hyr ut till någon helt främmande eller lånar ut den inom familjen spelar ingen roll. Du får inte andrahandsupplåta din lägenhet utan styrelsens godkännande.

Uppsägning

Störande beteenden kan i förlängningen leda till att föreningen ”säger upp bostadsrättsinnehavaren till avflyttning” som den juridiska termen är. Bostadsrätten går då till försäljning via kronofogden.

Att inte betala sin avgift i tid kan också vara skäl till uppsägning. Bostadsrättsinnehavare som inte sköter sin lägenhet så att det kan uppstå skador och problem för föreningen eller grannar kan också råka ut för tvångsåtgärder. Likaså vid olovlig andrahandsupplåtelse.

Ordningsregler för SKF:s Anställdas Bostadsrättsförening nr 3

Ansvar för ordningen                                                                                                   Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna och rapportera eventuella fel och brister man upptäcker i fastigheten. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar.

För vem gäller reglerna                                                                                   Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs                                                                                                                       Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du ska få bo kvar. Först måste styrelsen uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen trots uppmaning inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.

**************

Andrahandsuthyrning                                                                                                        Ansökan kan göras hos styrelsen ett år i taget, maximal hyrestid är tre år. Ta kontakt med styrelsen för ansökningshandlingar. Skälig orsak till andrahandsuthyrning kan vara att provbo med framtida sambo, studier på annan ort, tillfälligt arbete på annan ort, separation, ändrade familjeförhållanden samt sjukdom.

Avgiftsavi                                                                                                                           Skickas ut kvartalsvis av vår förvaltare. Avgiften ska betalas i förskott senast sista vardagen i månaden innan. Om betalning uteblir helt kan bostadsrättsinnehavare förlora sin rätt att använda lägenheten och föreningen kan tvingas till tvångsförsäljning. Vid problem med avisering vänligen kontakta förvaltaren.

Balkong                                                                                                                                     Se till att balkongdörren är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid regn. Du får inte piska eller skaka mattor på balkongen. Grillning med elektrisk grill är tillåtet så länge man ej stör sina grannar.

Bastu                                                                                                                                  Bastutid bokas i förväg och får endast bokas två timmar i rad. Om den bokade tiden inte har tagits i anspråk inom 30 minuter får tiden användas av annan medlem.

Bilar                                                                                                                                  Biltrafik på gångbanan Ernst Torulfsgatan 7 A-H är endast tillåten för i- och urlastning och därefter ska bilen omgående flyttas. Vändzonen på Ernst Torulfsgatan är ingen parkeringsplats.

Brand- och Allmän Säkerhet                                                                                                 Det är av största vikt att snabbt kunna utrymma fastigheten vid brand. Barnvagnar, cyklar och andra lösa föremål får inte förvaras i trapphus. Barnvagnar och rollatorer får ställas i utrymme under trapphusen i källargångar. Skor, dörrmattor, soppåsar och andra personliga tillhörigheter ska placeras inne i lägenheten. Du får inte ställa möbler, skräp och annat i källar- och vindsgångar, inte ens tillfälligt. Skräp som ska slängas skall förvaras i egna lägenheten eller förråd tills den dag skräpet slängs.

Samtliga bostadsrättsinnehavare rekommenderas att byta ut alla gamla elledningar i sina lägenheter.

Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. Var uppmärksam när du öppnar via porttelefon och släpp inte in någon okänd person i fastigheten.

Cykelrum                                                                                                                           Förvara din cykel i källarens cykelrum eller i cykelställ utanför fastigheten. Tag gärna bort cyklar som inte längre används så underlättar du för andra som använder sin cykel ofta.

Felanmälan                                                                                                                  Felanmälan eller synpunkter lämnas skriftligen till föreningens mail: skfnr3@hotmail.com

Flytt                                                                                                                                      Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse (försäljning). Tänk på att den som ska överta din lägenhet också ska godkännas av föreningen innan inflyttning får äga rum. Lämna gärna kvar dess ordningsregler till den som flyttar in i din lägenhet.

Förråd                                                                                                                                      Till varje lägenhet hör ett vindsförråd och ett källarförråd.  Det finns en förrådsförteckning och det är inte tillåtet att byta förråd. Det är förbjudet att ställa föremål i källar – och vindsgångar.

Gemensamhetslokal                                                                                             Gemensamhetslokalen på Ernst Torulfsgatan 7 kan hyras av medlemmarna. Se separata ordningsregler.

Gemensamma kostnader                                                                                                                      Tänk på att vi äger fastigheten tillsammans och att kostnader för vatten, värme, el i gemensamma utrymmen, sophämtning samt städning fördelas lika och betalas via våra avgifter. Ju lägre kostnader vi har desto bättre för föreningens ekonomi.

 

Husdjur                                                                                                                                        Innehavare av husdjur ska se till att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas direkt vid fastigheten.

Porttelefon                                                                                                                                        Porttelefon är installerad i varje lägenhet och tillhör föreningen. Den får inte bytas ut eller tas ur bruk.

Renovering i lägenheten                                                                                                          Som bostadsrättsinnehavare får du t ex  lägga nytt golv, måla och tapetsera om, bygga om i kök. Vid mer omfattande förändringar krävs styrelsens tillstånd t ex för att dra nya rör i kök och badrum. All renovering måste ske på ett fackmannamässigt sätt.

Rökning                                                                                                                                      Det är inte tillåtet att röka i några av våra gemensamma utrymmen. Visa hänsyn vid rökning på balkong och vid rökning i husets närmaste omgivning.

Sophus                                                                                                                                          I sophusen finns två olika typer av kärl för avfallshantering. Du ska sortera komposterbart material (matavfall) och övriga hushållssopor. Påsar till matavfall finns att hämta i mangelrummen. Sopor får inte ställas ut i trapphus.

Tidningar, glas, plast, metall, pappförpackningar och kartonger får inte slängas i sophusen. Detta avfall ska sorteras och slängas i de miljöstationer som finns i närområdet. Hantering av grovsopor ansvarar varje enskild bostadsrättsinnehavare för.

Störning                                                                                                                                  Alla boende är skyldiga att visa hänsyn och att inte störa sina grannar. Skyldigheten gäller också i gemensamma utrymmen och i fastighetens närmaste omgivning. Om du blir störd av en granne uppmanas du att i första hand själv ta kontakt. Om detta inte hjälper och om händelsen upprepas får kontakt tas med styrelsen. Störande beteenden kan i förlängningen leda till att föreningen säger upp bostadsrättsinnehavaren till avflyttning.

Upplys dina grannar om du tänker påbörja en renovering. Undvik renovering på vardagar mellan klockan 22:00 och 07:00 och på söndagar och helgdagar.

Trapphus och Gemensamma utrymmen                                                                            Håll trapphuset rent och städa upp efter dig. Personliga föremål får inte ställas i trapphuset som ska vara ett fritt utrymme för Räddningstjänsten. Städning sker av inhyrd firma varannan vecka.

Tvättstuga                                                                                                                        Bokning sker med tvättlås på bokningstavlan. Har du inte börjat tvätta inom 30 minuter från tvättpassets början får någon annan ta över tvättiden. Städa efter dig, rengör torktumlarens filter och ta med dina tomma tvättmedelsförpackningar.

Underhållsansvar                                                                                       Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre delar. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. En särskild bostadsrättsförsäkring är ett bra skydd om olyckan är framme. Underhållsansvaret gäller även lägenhetens tillhörande förrådsutrymmen.

Dessa ordningsregler har antagits av styrelsen 2021-02-17 och gäller tills vidare.