Dagordning Föreningsstämma 2023

Dagordning

Ordinarie föreningsstämma för SKF:s Bostadsrättsförening nr 3,

Måndag 15:e maj kl 18.30

1) Mötets öppnande

 

2) Val av ordförande för föreningsstämman

 

3) Val av sekreterare för föreningsstämman

 

4) Godkännande av dagordningen

 

5) Fastställande av röstlängd

 

6) Val av två justeringsmän tillika rösträknare

 

7) Fråga om föreningsstämman blivit behörigen sammankallad

 

8) Föredragning av styrelsens årsredovisning

 

9) Föredragning av revisionsberättelsen

 

10) Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning

 

11) Beslut om föreningens överskott enligt balansräkningen

 

12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

 

13) Fastställande av arvoden åt styrelsen (enligt föregående års beslut).

 

14) a) Val av 2ordinarie  styrelseledamöter för 2 år

  1. b) Val av ordinarie styrelseledamot på 1 år
  2. c) Val av 2styrelsesuppleanter för 1 år
  3. d) Val av valberedning
  4. e) Val av revisor

15)   Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till föreningsstämman:

Husets skick, Ekonomi, Nya stagar, se stadgeförslag. Ev. Motioner.

16) Stämman avslutas

 

Frågestund