Dagordning föreningsstämma 2022

Dagordning

 

Ordinarie föreningsstämma för SKF:s Bostadsrättsförening nr 3,

Lördagen den 14 maj 2022 klockan 13.30

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för föreningsstämman
 3. Val av sekreterare för föreningsstämman
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 7. Fråga om föreningsstämman blivit behörigen sammankallad
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
 11. Beslut om föreningens överskott enligt balansräkningen
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen (enligt föregående års beslut).
 14. a) Val av 2 styrelseledamöter för 2 år b) Val av 3 styrelsesuppleanter för 1 år c) Val av valberedning d) Val av revisor
 15. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till föreningsstämman

Beslut om lån för fönsterbyte

16. Stämman avslutas

……………………………….

Frågestund