Dagordning föreningsstämma 2018

Dagordning

Ordinarie föreningsstämma för SKF:s Bostadsrättsförening nr 3, onsdagen den 28:e mars 2018 kl 19:00

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för föreningsstämman
 3. Val av sekreterare för föreningsstämman
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 7. Fråga om föreningsstämman blivit behörigen sammankallad.
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelse
 10. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
 11. Beslut om föreningens överskott enligt balansräkningen.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 14. a) Val av två styrelseledamöter för 2 år.
  b) Val av en styrelsesuppleanter för 1 år
  c) Val av en revisor för 2 år
  d) Val av revisorssuppleant för 1 år
  e) Valberedning för 1 år.
 15. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till föreningsstämman.
 16. Stämman avslutas

Frågestund


Motion från styrelsen om ändringar i föreningens stadgar

§ 11 Revisionsberättelse

Revisor ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före föreningsstämman.
Styrelsens årsredovisning, revisionsberättelsen samt i förekommande fall styrelsens yttrande över revisionsberättelsen ska hållas tillgänglig för medlemmarna minst två veckor före föreningsstämman.

§ 15 Motioner

Medlem som önskar anmäla ärenden till föreningsstämman ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast två veckor före föreningsstämman.

§ 18 Kallelse

Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma får utfärdas tidigas sex veckor för föreningsstämman och ska utfärdas senast två veckor före stämman. Även kallelse till extra föreningsstämma som ska behandla ändring av stadgarna får utfärdas senast två veckor före stämman. Kallelse sker genom anslag på därför avsedda platser inom föreningens fastighet samt på föreningens hemsida.

Ändringar i nuvarande stadgar är markerade med kursiv stil.