Kallelse 2017-03-15

Kallelse

Föreningsstämma 2017
onsdag 29 mars kl. 19.00

Gemensamhetslokalen på Ernst Torulfsgatan 7

Styrelsens förslag till Dagordning och Årsredovisning 2016

Årsredovisningen finns att ladda ned under dokument.
Den kan också fås i pappersform efter kontakt med
någon i styrelsen.

Motioner till föreningsstämman ska vara inskickade till
skfnr3@hotmail.com eller inlämnade i den blå lådan senast onsdag 22 mars.

Vi serverar kaffe/te och bulle!

Varmt välkomna!


Dagordning

Ordinarie årsstämma för SKF:s Bostadsrättsförening nr 3,
onsdagen den 29:e mars 2017 kl 19:00

 

1) Mötets öppnande

2) Upprättande av förteckning över närvarande och representerade medlemmar.

3) Val av ordförande för årsstämman.

4) Val av sekreterare för stämman

5) Val av två justeringsmän för årsstämmans protokoll.

6) Fråga om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

7) Föredragning av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse.

8) Fastställande av balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse.

9) Ansvarsfrihet för styrelse och revisorer.

10) Beslut om föreningens överskott enligt balansräkningen.

11) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

12)
a) Val av tre styrelseledamöter för 2 år.
b) Val av två styrelsesuppleanter för 1 år
c) Val av en revisor för 2 år
d) Val av revisorssuppleant för 1 år
e) Valberedning för 1 år.

13) Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till årsstämman.